Mã: LP1-016B

Trống nhỏ

Mã: LP1-025B

Màn chiếu

Mã: THPTC-306

Cân phân tích

Mã: THPTC-298

Bể ổn nhiệt