Mã: LP6-310A

Trống nhỏ

Mã: LP6-309A

Thanh phách

Mã: LP6-339A

Cân

Mã: LP6-337A

Nẹp treo tranh